شنبه , 02 تیر 1397/04/02

سهراب سپهری-چشم ها رو باید شست

 

سهراب سپهری-چشم ها رو باید شستسهراب سپهری

 

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

***سهراب سپهری***

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت

***سهراب سپهری***

فکر را خاطره را زیر باران باید برد‌
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

***سهراب سپهری***

دوست را زیر باران باید دید‌
عشق را زیر باران باید جست

***سهراب سپهری***

هر کجا هستم٬باشم‌
آسمان مال من است

***سهراب سپهری***

پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌
زمین مال من است

***سهراب سپهری***

چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید

***سهراب سپهری***

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت