سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

خودرو مهرداد میناوند واژگون شد

 

مهرداد میناوند در بازگشت از سفر نوروزی دچار سانحه تصادف شد. مهرداد میناوند که از ستارگان سابق فوتبال کشورمان است،در ایم تعطیلات نوروز به شمال سفر کرده بود. وی در بازگشت از سفر دچار ساحه تصادف شد و در اثر این سانحه خودرو وی واژگون شد. حال مهرداد میناوند خوب است و این حادثه تلفات جانی نداشته است.